Things to Do

  •  
  • 183
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Jun 14, 2017 21:41
私は今日医者の予約を持っています。
Watashi wa kyō isha no yoyaku o motte imasu.

私は初期の作品を残します。
. Watashi wa shoki no sakuhin o nokoshimasu.

それは良い年でした。
Sore wa yoi toshideshita.

私は劇場で来週トトロ私を見るつもりです。
Watashi wa gekijō de raishū Totoro watashi o miru tsumoridesu.