Kyō wa Animazement ni ikimashita.

  •  
  • 377
  • 1
  • 1
  • Japanese 
May 26, 2013 12:16
Kyō wa Animazement ni ikimashita. Sore wa zan'nendatta. DVD ni wa, kōkana monodeshitashi, sentaku ga warukatta. Umaku ikeba, ashita wa yoku naru.

I went to Animazement today.

It was disappointing.

DVDs were expensive and the selection was poor.

Hopefully, tomorrow will be better.