My brother Jeff

  •  
  • 123
  • 1
  • 1
  • Japanese 
Mar 12, 2018 01:31
Watashi no ani wa byouki desu.

Dani de Lyme disease ga arimasu.

Kare wa kioku ga waruku, ittei no itami o kakaete imasu.

Kare wa kibishīkara Jefu ni kanshin shimasu.
My older brother is sick.

He got lyme disease from a tick.

He has a bad memory and suffers constant pain.

I admire Jeff because he is tough.