Vocab 12/17/2012

  •  
  • 237
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Dec 18, 2012 04:05
My wife rose early this morning.
Kesa, watashi no tsumi wa hayo okita.

If you put the alcohol up high, the children cannot reach it.
sake wo saidai-ko-okimashitara, kodomo tachi wa tasshinai.