I found out I may not have the money to finish college.

  •  
  • 542
  • 1
  • 1
  • Japanese 
May 27, 2013 11:53
I found out I may not have the money to finish college.
Watashi wa daigaku o sotsugyō suru no ni jūbun'na okane o motteinai kanōsei ga aru koto ga hanmei.

The government says I have taken too many classes.
Seifu wa, watashi wa amarini mo ōku no kurasu o totte iru to iimasu.

I am praying their consider my appeal.
Watashi wa, karera ga watashi no uttae o kiite inotte imasu.