Seven children were found dead in Oklahoma.

  •  
  • 328
  • 1
  • 1
  • Japanese 
May 22, 2013 03:44
Seven children were found dead in Oklahoma.
nanatsu no kodomo wa Oklahoma ni deddo wo mitsukarimashita.

A tornado killed them.
Torunēdo wa karera wo koroshimashita.

This world is a depressing place.
Kono sekai wa antan to bashou desu.