Người Chồng Xấu

  •  
  • 1064
  • 4
  • 4
  • Vietnamese 
May 18, 2012 13:40
Có người nghĩ phụ nữ nên lấy hoạch hẹn hò một anh chàng xấu chỉ vì anh ấy rất xấu.
Tôi không đồng ý khuyên này. Lấy phụ nữ đẹp để anh chàng xấu biết rõ anh ấy rất xấu. Anh ấy sẽ thay đổi buồn quá. Anh chàng xấu có thể cho bạn em bé xấu. Anh chàng xấu có thể hòa nhã hơn anh chàng đẹp trai. Nhưng nhiều anh chàng đẹp trai lắm. Đừng hẹn hò một anh chàng xấu chỉ vì anh ấy rất xấu; đừng hẹn hò một anh chàng đẹp trai chỉ vì anh ấy rất đẹp trai.