Aisatsu

  •  
  • 261
  • 0
  • 1
  • Japanese 
Mar 16, 2012 01:17
hajime mashite watashi wa Basri desu.
Indonesia kara kimashita.
Img_hn_pc_bn300-e9100cc2388ceebec006fd8a32fa1e80