Aisatsu

  •  
  • 510
  • 0
  • 1
  • Japanese 
Mar 16, 2012 01:17
hajime mashite watashi wa Basri desu.
Indonesia kara kimashita.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app