Chinese Practice 35 中文

  •  
  • 724
  • 0
  • 8
  • Mandarin 
Jul 29, 2013 10:43
请稍候,我会回来大概五分钟。我上次说中文是在上月。到中国多远?我们有座位可用。我可以帮助你吗?

Please wait, I will return in about 5 minutes. The last time I spoke Chinese was last month. How far is it to China? We have seats available. How can I help you?

Qǐng shāo hou, wǒ huì huílái dàgài wǔ fēnzhōng. Wǒ shàng cì shuō zhōngwén shì zài shàng yuè. Dào zhōngguó duō yuǎn? Wǒmen yǒu zuòwèi kěyòng. Wǒ kěyǐ bāngzhù nǐ ma?