Mandarin Skype 433 中文

  •  
  • 119
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
May 1, 2018 12:03
电的帐单很贵。我的重点是减少电的账单。每次酒店拥挤,一切是疯狂。我感到舒服如果我完成我的工作职责快。

The electricity bill is expensive. My focus is to decrease the bill. Everytime the hotel is crowded everything is crazy. I feel comfortable if I finish my job responsibilities early.

dian de zhangdan hen gui. Wo de zhongdian shi jianshao de zhang dan. meici jiudian yongji, yiqie shi fengkuang. wo gandao shufu ruguo wancheng wo de gongzuo zhize kuai.