Nihongo practice 15 日本語.

  •  
  • 472
  • 7
  • 6
  • Japanese 
May 20, 2013 07:05
Nihongo practice 15 日本語.

アメリカ人は外国語を話すことが珍しい。このホテルには日本のお客様が泊まる正常です。従業員は仕事一時間掛かりました。私は仕事を完成しました。お客様の便の到着は遅れましたか?先月から私の仕事は良くなってきました。外国語を勉強するときは,Lang-8を使います。

It is rare(not common) for an American to speak a foreign language. It is common(normal) for Japanese guests to stay at this hotel. The employees took one hour to do the job. I finished the job. Did your flight arrive late? My job has improved since last month. Whenever I study foreign languages, I use Lang-8.

Amerikahito wa gaikoku-go o hanasu koto ga mezurashī. Kono hoteru ni wa Nihon no okyakusama ga tomaru seijōdesu. Jūgyōin wa shigoto ichijikan kakarimashita. Watashi wa shigoto o kansei shimashita. Okyakusama no ben no tōchaku wa okuremashita ka? Sengetsu kara watashi no shigoto wa yoku natte kimashita. Gaikoku-go o benkyō suru toki wa, Lang - 8 o tsukaimasu.