Mandarin Skype 552 中文

  •  
  • 161
  • 1
  • 2
  • Mandarin 
Nov 5, 2018 07:44
你最早可以登记入住时晚上四点。如果你登记以前晚上二点,可能收费。明天早上不应该排队退房。周围的酒店邻里是安全。我在高品质酒店工作。最好如果你的记账到你的房间。

The earliest you can check in is four pm. If you check in before two pm, there maybe a charge. Tomorrow morning, there shouldn't be a line for checkout. The neighborhood around the hotel is safe. I work at a high class hotel. It is best if you charge it to the room.

ni zuizao keyi dengji ruzhu shi wanshang si dian. ruguo ni dengji yiqian wanshang erdian, keneng shoufei. mingtian zoashang bu ying gai paidui tuifang. zhouwei de jidian linli shi anquan. wo zai gaopingzhi jiduan gongzuo. zuihao ruguo ni de jizhang dao nide fangjian.