Mandarin Hellotalk 632 中文

  •  
  • 48
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Aug 21, 2019 06:26
我最近正忙着工作很多小时。我也搬到新的公寓。我的工作激励着我学习外语。请你继续跟我写英文的句子。

Recently I have been so busy working many hours. I also moved into a new apartment. My job inspires me to study foreign languages. Please continue to write me English sentences.

wo zuijn zhengmangzhe gongzuo henduo xiaoshi. wo ye bandao xin de gongyu. wo de gongzuo jilizhe xuexi waiyu. qing ni jixu gen wo xie yingwen de juzi.