Mandarin Skype 625 中文

  •  
  • 86
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Jul 7, 2019 06:22
如果我知道我的爸爸的情况更糟了,我不离开LasVegas。他住在一个人,和需要家人看他。每天,白天,有一个Caregiver照顾他。这是不够了.


If I had known my dad's situation would have gotten worse, I never would have left Las Vegas. He lives alone and he needs a family member to watch him. Everyday, during the day, there is a caregiver to take care of him. It is not enough anymore.

ruguo wo zhidao wo de baba de qingkung geng zaole, wo bukai likai las vegas. ta zhuzai yigeren, he xuyao jiaren kan ta. meitian, baitian, you yige caregiver zhaogu ta. zhe shi bugoule.