Mandarin Skype 553 中文

  •  
  • 82
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Nov 7, 2018 11:30
我在高端酒店工作Marriott。我不可以在低素质酒店工作,因为没有支持从管理。我有很多抱怨工作那里。雇员需要做一切。我遇见很多低素质客人哪里。

I work at a high class hotel like Marriott. I can't work at a low class hotel because there is no support from management. The employees have to do everything. I met many low class guests there.

wo zai gaoduan jiudian gongzuo marriott. wo bu keyi zai di suzhi jiudian gong zuo yinwei meiyou zhichi cong guanli. wo you henduo baoyuan gongzuo nali. guyuan xuyao zuo yiqie. wo yujian henduo di suzhi keren nali.