Russian Skype по-русски 444

  •  
  • 115
  • 0
  • 3
  • Russian 
Mar 25, 2019 06:23
Имя системы бронирования отелей Fosse. Это худшая система бронирования отелей. Я привык к новым системам. Я не знаю об этой системе, о которой вы мне рассказывали. В Соединенных Штатах самый известный системой бронирования отелей Opera. Мне нравится, потому что это новый и легко в использовании.

The name of the hotel reservation system is Fosse. It is the worst hotel reservation system ever. I am used to newer systems. I don't know about the systems you told me about. In the United States, the most popular hotel reservation system is Opera. I like it because it is new and easy to use.

imya sistemy bronivornya otely fosse. eta khudshaya sistem bronivronaya otely. ya privik k novym sistem. ya ne znayu ob etoy sistem o kotory vy mne rasskazayali. v soyedinennky shatkah sammy izvestny sistemo broniovrnya otela Opera. Mne nravitsya patamosta chto eta novy i legchi v ispolzvani.