Mandarin Skype 449 中文

  •  
  • 146
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Jun 14, 2018 06:51
我对你印象,因为你有高级水平日文。我自豪你。我不可以读中文和日文,因为过去几年我的重点是能说能交流。我不觉得写你在中文没有福利因为你是母语为中文。用英文和日文很有很多有利, 对吧?

I am impressed by you because you have a advanced level of Japanese. I am proud of you. I can't read Chinese or Japanese, because the past few years I've been focusing on speaking and communication. I don't think writing to you in Chinese has any benefits because you are a native Chinese speaker. Using English and Japanese is more beneficial, right?

wo dui ni yinxiang yinwei ni you gaoji shuiping riwen. wo zihao ni. wo bu keyi du zhongwen he riwen, yinwei guoqu jinian wo de zhongdian shi neng shuo neng jiaoliu. wo bu juede xie ni zai zhongwen meiyou fuli yinwei ni shi muyu wei zhongwen. yong yingwen he riwen he you you li, dui ba?