Mandarin Skype 467 中文

  •  
  • 178
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Aug 18, 2018 12:22
我失望比赛一,Cleveland应该赢了。JRSmith是很笨蛋。在比赛结束时后,他做很坏决定。这是不公平Lebron,因为他必须玩跟无用运动员。

I am disappointed with Game 1, Cleveland should have won. Jr Smith is so stupid. At the end of the game, he made a very bad decision. It is unfair for Lebron because he has to play with such useless players.

wo shiwang bisai yi, cleveland yinggai yingle. jrsmith shi hen bendan. zai bisai jieshu shihou, ta zuo hen huai jueding. zhe shi bu gongping lebron, yinwei ta bixu wan gen wuyong yundongyuan.