Japanese Skype 75 日本語

  •  
  • 52
  • 0
  • 3
  • Japanese 
Sep 14, 2018 11:29
更新していただきありがとうございます。私はあなたが試験に合格してうれしいです。Rickyさんは目的を達成しました。多くの人がテストに合格できません。私はあなたの業績に感心しています。

Thank you for updating. I am glad that you passed the exam. Ricky achieved his goal. Many people could not pass the test. I am impressed by your achievement.

Kōshin shite itadaki arigatōgozaimasu. Watashi wa anata ga shiken ni gōkaku shite ureshīdesu. Rikkī-san wa mokuteki o tassei shimashita. Ōku no hito ga tesuto ni gōkaku dekimasen. Watashi wa anata no gyōseki ni kanshin shite imasu.