Tagalog Skype 33

  •  
  • 136
  • 2
  • 6
  • Tagalog 
Feb 22, 2019 07:20
Salamat sa iyong message. Pero hindi ako naiintindihan ang unang talata. Kumsta ang iyong ibang trabaho? Ako ay lilipat sa Las Vegas sa sunod buwan.

Thanks for your message. But I did not understand the first paragraph. How is your other job? I am moving to Las Vegas next month.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app