Mandarin Skype 598 中文

  •  
  • 70
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
May 20, 2019 06:05
这是代客, 前台是楼下。穿过走廊走,然后向右拐。坐扶梯楼下到前厅。你会看到前台,在左侧。

This is the valet, the front desk is downstairs. Walk through this hallway, then turn to the right. Take the the escalator down to the lobby. You will see the front desk on the left side.

zhe shi dai ke, qiatai shi lou xia. chuanguo zoulang zou, ranhou xiang you guai. zuo futi louxia dao qianting. ni hui kandao qiantai zai zuoce.