Japanese Skype 日本語 16

  •  
  • 445
  • 0
  • 5
  • Japanese 
Sep 17, 2014 11:10
仕事はちょうど終わりました。ショーはちょうど終わりました。ショーの最後にレストランで会いましょう。インターネットは使えません?誰かがここに10分来るまで修理します。

The work just finished. The show just finished. At the end of the show, lets meet at the restaurant. The internet doesn't work? Someone will come here in ten minutes to fix it.

Shigoto wa chōdo owarimashita. Shō wa chōdo owarimashita. Shō no saigo ni resutoran de aimashou. Intānetto wa tsukaemasen? Darekaga koko ni 10-bu kuru made shūri shimasu.