Mandarin Skype 543 中文

  •  
  • 101
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Oct 3, 2018 12:31
我是bellman,我携带客人的行李。在登记以后,我展示客人它的房间。在逗留结束以后,我携带客人的行李送到它的汽车或出租车。我有时收到尖。客人可以留着它的行李在壁橱。当你准备得到你的行李,请给我们你的票。


I am a bellman, I carry guest luggage. After checkin, I show the guest their room. At the end of the stay, I carry the guest luggage to their car or to the taxi. I sometimes receive tips. Guests can keep their luggage in the closet. When you are ready to pickup your luggage, please give us your ticket.

wo shi bellman, wo xiedai keren de xingli. zai dengji yihou, wo zhanshi keren ta de fangjian. zai douliu jieshu yihou, wo xiedai keren de xingli songdao ta de qiche huo chuzeche. wo youshi shoudao jian. keren keyi liuzhe ta de xingli zai bichu. dang ni zhunbei dedao ni de xingli, qing gei women ni de piao
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app