Mandarin Skype 573 中文

  •  
  • 116
  • 0
  • 3
  • Mandarin 
Mar 22, 2019 09:23
管理有很好的工资,但是它们有很多压力。我想避开那个问题。我更喜欢工作跟外国客人,因为我爱跟他们交流用外语。监和老板错过乐趣因为他们常常在办公室。

Management has a good salary, but they have more stress. I want to avoid that problem. I prefer to work with foreign guests because I love communicating with them in foreign languages. Supervisors and managers miss the fun because they are often in the office.

guanli you hen hao de gongzuo, danshi tamen you henduo yali. wo xiang bikai nage wenti. wo geng xihuan gongzuo gen waiguo kenren, yinwei wo ai gen tamen jiaoliu yong waiyu. jian he laoban cuguo lequ yinwei tamen changchang zai bangongshi.