Mandarin Skype 475 中文

  •  
  • 200
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Oct 13, 2018 07:25
对不起,什么发生。我伤心你的度假是失望。那个城市是很危险和人有坏态度。都怪坏经济。至少岛屿是更好和安全。

Sorry about what happened. I am sad that your vacation was disappointing. That city is very dangerous and the people have bad attitude. I blame the bad economy. At least the islands were better and safe.

duibuqi shenme fasheng. wo shangxin ni de dujia shiwang. nage chengshi shi hen weixian he ren you huai tudu. wo zeguai huai jingli. zhishao daoyu shi genghao he anquan.