Mandarin Skype 604 中文

  •  
  • 137
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
May 26, 2019 09:25
当你准备好受到你的行李,电话前台。你的飞行在其他终端。你需要坐班车到其他终端。班车有三站,这里,楼下,和其他终端。

When you are ready to receive your luggage, call the front desk. Your flight is in the other terminal. You need to take the shuttle to the other terminal. The shuttle has three stops, here, downstairs, and the other terminal.

dang ni zhunbei hao shoudao ni de xingli, dianhua qiantai. ni de feixing zai qita zhongduan. ni xuyao zuo banche dao qita zhongduan. banche you san zhan, zheli, louxia, he qita zhongduan.