What do you think 中文

  •  
  • 997
  • 12
  • 7
  • Mandarin 
Dec 23, 2012 14:08
你觉得城市怎么样?我认为城市很忙。你觉得食物怎么样?味道好极了。你觉得他的中文怎么样?我认为他需要多练习。

What do you think of the city? I think the city is lively(busy). What do you think of the food? I think the food tastes great! What do you think of his Chinese? I think he needs to practice more.

Nǐ juéde chéngshì zěnme yàng? Wǒ rènwéi chéngshì hěn máng. Nǐ juéde shíwù zěnme yàng? Wèidào hào jíle. Nǐ juédede zhōngwén zěnme yàng? Wǒ rènwéi tā xūyào duō liànxí.