Talking about school 中文

  •  
  • 818
  • 2
  • 6
  • Mandarin 
May 30, 2013 05:09
你在学校,学习什么?我在学校学习电脑和业务。所有我的朋友不学习外语。学校的类很贵。你将有一个类吗?

What did you study in school? I studied computers and business. All of my friends do not study foreign languages. The classes are very expensive. Are you going to take a class?

Nǐ zài xuéxiào, xuéxí shénme? Wǒ zài xuéxiào xuéxí diànnǎo hé yèwù. Suǒyǒu wǒ de péngyǒu bù xuéxí wàiyǔ. Xuéxiào de lèi hěn guì. Nǐ jiāng yǒu yīgè lèi ma?