Chinese Practice 33 中文

  •  
  • 812
  • 0
  • 9
  • Mandarin 
Jul 23, 2013 16:11
我的同事很乐于助人。你下一次什么时候去中国?请稍候,我会显示你的房间。篮球比赛开始很晚。他说房间可用。

My co-worker is very helpful. When is the next time you go to China? Please wait, I will show you the room. The basketball starts late. He said the room is ready.

Wǒ de tóngshì hěn lèyú zhùrén. Nǐ xià yīcì shénme shíhou qù zhōngguó? Qǐng shāo hou, wǒ huì xiǎnshì nǐ de fángjiān. Lánqiú bǐsài kāishǐ hěn wǎn. Tā shuō fángjiān kěyòng.