Chinese Practice 34 中文

  •  
  • 563
  • 0
  • 9
  • Mandarin 
Jul 27, 2013 11:10
你怎么去工作?我坐汽车去。我觉得今年比去年更冷。我见到你上次去年。我下月在酒店里希望发现几个中国客人。

How do you get to work? I go by car. I think that this year is colder than last year. The last time I saw you was last year. I hope to meet some Chinese guests next month.

Nǐ zěnme qù gōngzuò? Wǒ zuò qìchē qù. Wǒ juéde jīnnián bǐ qùnián gèng lěng. Wǒ jiàn dào nǐ shàng cì qùnián. Wǒ xià yuè zài jiǔdiàn lǐ xīwàng fāxiàn jǐ gè zhōngguó kèrén.