Mandarin Skype 490 中文

  •  
  • 113
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
May 22, 2019 12:50
当我学习日文过去几年前,对我来说情况非常不同。我不努力学俄语和中文。现在它们是我的优先和主要的外语。学习日文要求很多耐性。之前没有问题。我努力保持达到平均水平的日文。

When I studied Japanese a few years ago, things were very different for me. I was not studying Russian and Chinese hard. Now they are my priority and my main languages. Studying Japanese requires a lot of patience. Before it was not a problem. I am trying hard to maintain a average level of Japanese.


dang wo xuexi riwen guoqu ji nian qian, dui wo lai shuo qingkuang feichang butong. wo bu nuli xue eyu he zhongwen. xianzai tamen shi wo de youxian he zhuyao de waiyu. xuexi riwen yaoqiu henduo naixing. zhiqian meiyou wenti. wo nuli baochi pingjun shupiing de riwen.