Mandarin Skype 480 中文

  •  
  • 91
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Nov 17, 2018 07:07
你现在习惯了你的公寓?你的邻居怎么样?我避开我的邻居,因为他们是低班的人。他们是声响和他们争论很多。他们也留着垃圾在门前面。我很高兴这是临时和不长期。


Are you getting used to your apartment? How are your neighbors? I avoid my neighbors because they are low class people. They are loud and argue a lot. They also keep their garbage in front of the door. I am happy that this is just temporary and not long term.

ni xianzai xiguanle ni de gongyu? ni de linju zenme yang? wo bikai wo de linju, yinwei tamen shi di ban de ren. tamen shi shengxiang he tamen zhenglun henduo. tamen ye liuzhe lese zai men qianmian. wo hen gaoxing zhe shi linshi he bu changqi