Mandarin Skype 451 中文

  •  
  • 119
  • 2
  • 1
  • Mandarin 
Jun 20, 2018 09:12
我注意到日国人不外向在Skype和lang8。我觉得他们是不好意思对他们的英文。有一个连贯性外语朋友是难。但是,我的香港朋友有一个高级的日文, 更改一切。到目前为止,他是自动和回答快在日文。


I noticed that Japanese people are not outgoing on Skype and Lang-8. I think they are embarassed about their English. Having a consistent foreign language friend is hard. However, my Hong Kong friend has a advanced level in Japanese and changes everything. So far, he is automatic and answers fast in Japanese.

wo zhuyidao riguoren bu waixiang zai skype he lang8. wo juede tame shi buhaoyisi dui tamend de yingwen. you yige lianguanxing waiyu shi nan. danshi wo de xianggang pengyou you yi ge gaoji de riwen, genggai yiqie. dao muqian weizhi, ta shi zidong he huida kuai zai riwen.