Mandarin Skype 488 中文

  •  
  • 186
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Apr 11, 2019 08:09
这是伤心你的室友没有目标和激励着。这是他们的失去。这是好你保持积极和热情更改你的未来。但是只要他们不麻烦你, 就非常不错了。只要他们打扫和洗公寓,就非常不错了。

It is sad that your roommates have no goals and no motivation. It is their loss. It is good that you keep positive and are passionate about changing your future. However as long as they don't bother you, it is good enough. As long as they clean and wash the apartment, it is good enough.


zhe shi shangxin ni d shiyou meiyou mubiao he jilizhe. zhe shi tamen de shiqu. zhe shi hao ni baochi jiji he reqing genggai ni de weilai. danshi zhiyao tamen bu mafan ni, jiu feichang bucuole. zhi yao tamen daosao he xi gongyu, jiu feichang bucuole.