Chinese Practice 29 中文

  •  
  • 695
  • 0
  • 4
  • Mandarin 
Jul 10, 2013 12:27
我会给你的行李到房间。你回到中国吗?学习中文很乐趣。你收你的食物?我将会你带来几个餐巾。

I will bring your luggage to the room. You will go back to China? Learning Chinese is fun. Did you receive your food? I will give you a few napkins.

Wǒ huì gěi nǐ de xínglǐ dào fángjiān. Nǐ huí dào zhōngguó ma? Xuéxí zhōngwén hěn lèqù. Nǐ shōu nǐ de shíwù? Wǒ jiāng huì nǐ dài lái jǐ gè cānjīn.