Tagalog Skype 9

  •  
  • 571
  • 0
  • 7
  • Tagalog 
Sep 23, 2014 13:53
Pumunta ako sa Europa huling buwan. Pagkatapos bakasyon, ako sakit. Pero ngayon ako mas mabuti. Mayroon ba kayo ng Facebook? Mayroon ako ng larawan doon. Saan kayo magsanay ang Aleman? Ang Aleman ninyo ay mabuti!

I went to Europe last week. After vacation, I got sick. But now I am better. Do you have facebook? I have pictures there. Where did you learn German? Your German is good.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app