Japanese Hellotalk 80 日本語

  •  
  • 50
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Aug 20, 2019 07:06
私は全然出張に行きません。でも、私はよく旅行します。数年前、東京に行きました。どこに行きたいですか?英語の文章をありがとうございました


I never go on business trips. But I travel on vacation a lot. A few years ago I went to Tokyo. Where do you want to travel? Thank you for your English sentences.

Watashi wa zenzen shutchō ni ikimasen. Demo, watashi wa yoku ryokō shimasu. Sūnenmae, Tōkyō ni ikimashita. doko ni ikitai desu ka? nihongono bunshuou wo arigato gozaimasu