Mandarin Skype 551 中文

  •  
  • 161
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Nov 1, 2018 06:15
客人在排队等适配器。有一个授权四十五美元为借用适配器。在逗留的时间结束后,授权消失了。技术允许你等级在网上。酒店规则不允许我们做了。

The guest is waiting in line for an adapter. There is a authorization of forty five dollars for the adapter. At the end of your stay, the authorization will disappear. Technology allows you to check in online. The hotel rules don't allow us to do it.

keren zai paidui deng shipeiqi. you yige shouquan sishiwu meiyuan wei jieyong shipeiqi. zai douliu de shijian jieshu hou, shouquan xiaoshile. jishu yunxu ni dengji zai wangshang. jiudian guize bu yunxu women zuole.