Mandarin Skype 437 中文

  •  
  • 173
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
May 9, 2018 12:21
对不起,一个房间类型请求不保证。我们工作努力做你的请求。我听懂你的失望。一切取决于什么房间空。明天,我有信心管理会为你做什么事情。

I am sorry, a room type request is not guaranteed. We work hard to do your request. I understand your disappointment. Everything depends on room availability. Tomorrow, I am confident management will do something for you.

duibuqi, yige fangjian leixing qingqiu bu baozheng. womeng gongzuo nuli zuo ni de qingqiu. wo ting dong ni de shiwang. Yiqie qujueyu shenme fangjian kong. mingtian, wo you xinxin guanli wei ni zuo shenme shiqing.