Mandarin Skype 489 中文

  •  
  • 186
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Apr 13, 2019 06:47
你的长期计划公寓是什么?你的淋浴太糟糕。在你的公寓大楼,有一个工程师可以修复了?你通常做饭多久?我从来没有做饭,我喜欢订餐。

What is your long term plan for the apartment? That's too bad about your shower. In your apartment building, is there a engineer that can fix it? How often do you cook? I never cook, I like to order out.

ni de changqi jihua gongyu shi shenme? ni de linyu tai zaogao. zai ni de gongyu dalou, you yige gongchengshi keyi xiufule? ni tongchang zuo fan duojiu? wo conglai meiyou zuofan, wo xihuan dingcan.