Mandarin Hellotalk 600 中文

  •  
  • 56
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Sep 19, 2019 07:35
你不着急。每当你空闲的时间,你可以留言我在英文。你跟朋友在网上可以练习英文?你可以用英文在你的工作?

Don't rush. Whenever you have free time, you can message me in English. Do you have friends you can practice English with online? Can you use English at your job?

ni bu zhao ji. mei dang ni kongxian de shijian, ni keyi liuyan wo zai yingwen. ni gen pengyou zai wangshang keyi lianxi yingwen? ni keyi yong yingwen zai ni de gongzuo?