Mandarin Skype 456 中文

  •  
  • 125
  • 1
  • 2
  • Mandarin 
Jul 5, 2018 07:35
你印象我因为你是工程师。最难的事情在你的工作是什么?你工作附近有一个杂货店吗?我需要住在国际城市Orlando或Miami因为有很多游客。在我的最近城市,我的外语技巧越来无用。

You impress me because you are an Engineer. What is the hardest part about your job? Is there a grocery store near your job? I need to live in a international city like Orlando or Miami because there are many tourists. In my current city, my foreign language skills are becoming useless.

ni yinxiang wo yinwei ni shi gongchengshi. zui nan de shiqing zai ni de gongzuo shi shenme. ni gongzuo fujin you yige zahuodian ma? wo xuyao zhuzai guoji chenghi orlando he miami yinwei you henduo youke. zai wo de zuijin chengshi, wo de waiyu jiqiao yuelai wuyong.