Mandarin Skype 606 中文

  •  
  • 121
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
May 28, 2019 06:43
行李认领楼下。一直往前走,坐扶梯楼下,和向左。让我们把行李在行李车上。你的登机口是过去安全检查。

Baggage claim is downstairs. Go straight, take the escalator downstairs, and turn to the left. Let's put your luggage on the luggage cart. Your departure gate is past security.

xingli renling louxia. yizhi wang qian zuo, zuo futi louxia, he xiang zuo. rang women ba xingli zai xingli che shang. ni de dengjikou shi guoqi anqian jiancha.