Mandarin Skype 554 中文

  •  
  • 66
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Nov 9, 2018 16:10
我对我的公寓很满意在Miami。它在一个很安全的林立。我不需要用楼梯或电梯。我的邻居不是低素质的人。他们是安静和不大声。我的唯一抱怨,是停车时缺乏。

I am very satisfied with my apartment in Miami. It is in a safe neighborhood. I don't have to use stairs or an elevator. My neighbors are quiet and not loud. My only complaint is that parking is lacking.

wo dui wo de gongyu hen manyi zai miami. ta zai yige hen anquan de linli. wo bu xuyao yong louti huo dianti. wo de linju bushi di suzhi de ren. tamen shi anjing he bu dasheng. wo de baoyuan shi quefa tingche.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app