Mandarin Skype 541 中文

  •  
  • 73
  • 0
  • 3
  • Mandarin 
Sep 27, 2018 06:42
停车是收费的。一天花费四十五美元。如果你喜欢得到你的车,需要十分钟。他们需要去车库。酒店到车库不附近。

There is a charge to park. It costs forty five dollars. If you want to pickup your car, it takes ten minutes. They have to go to the garage. The hotel to the garage is not nearby.

tingche shi shoufei de. yitian huafei sishiwu meiyuan. ruguo ni xihuan dedao ni de che, xuyao shi fen zhong. tamen xuyao qu cheku. jiudian dao cheku bu fujin