To like something in 中文

  •  
  • 714
  • 2
  • 1
  • Mandarin 
Jul 26, 2012 10:32
你喜欢旅行吗?我喜欢旅行。他喜欢说中文吗?他喜欢说中文。我不喜欢洋葱,我喜欢胡椒.

Ni xihuan luxing ma? Wo xi huan luxing. Ta xihuan shuo zhongwen ma? Ta xihuan shuo zhongwen meitian. Wo bu xihuan yangcong, wo xihuan hujiao.

Do you like to travel? I like to travel. Does he like to speak Chinese? He likes to speak Chinese everyday. I dont like onions, I like peppers.