I want to talk with you in中文。

  •  
  • 784
  • 2
  • 2
  • Mandarin 
Jul 21, 2012 16:46
他们是中国人吗?他们可以说中文吗?我想要他们说中文。我想要你说中文。

Are they Chinese? Can they speak Chinese? I want to speak to them in Chinese. I want to speak to you in Chinese.

Tāmen shì zhōngguó rén ma? Tāmen kěyǐ shuō zhōngwén ma? Wǒ xiǎng yào tāmen shuō zhōngwén. Wǒ xiǎng yào nǐ shuō zhōngwén.