I want to talk with you in中文。

  •  
  • 681
  • 2
  • 2
  • Mandarin 
Jul 21, 2012 16:46
他们是中国人吗?他们可以说中文吗?我想要他们说中文。我想要你说中文。

Are they Chinese? Can they speak Chinese? I want to speak to them in Chinese. I want to speak to you in Chinese.

Tāmen shì zhōngguó rén ma? Tāmen kěyǐ shuō zhōngwén ma? Wǒ xiǎng yào tāmen shuō zhōngwén. Wǒ xiǎng yào nǐ shuō zhōngwén.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app