Mandarin Skype 574 中文

  •  
  • 109
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Feb 18, 2019 07:57
对于PaizaClub Coordinator的工作,你的中文什么好?大部分中国客人不可以说英文?我信心我可以交流中文跟他们,但是我怕他们回答我很快。这份工作需要打扫休息室或工作在前台?

For the Paiza Club Coordinator position, how good does your Chinese have to be? Do most of the Chinese guests not speak English? I am confident I can communicate in Chinese with them, but I am afraid they will respond so fast. Does this job require you to clean the lounge or work at the desk?

duiyu paiza club coordinator de gongzuo, ni de zhongwen shenme hao? da bufen zhongguo keren bu keyi shuo yingwen? wo xinxin wo keyi jiaoliu gen tamen, danshi wo pa tamen huida wo hen kuai. zhe gongzuo xuyao dasao xiuxishi huo gongzuo zai qiantai?