Mandarin Skype 455 中文

  •  
  • 147
  • 1
  • 3
  • Mandarin 
Jul 2, 2018 08:20
这是完美时间会来了学习日文。我的香港的朋友激励着我。我不期待他有一个高级水平日文。三个月以后,我会搬到Orlando。我热情学习日文再次。

This is the perfect time to return to studying Japanese. My Hong Kong friend inspired me. In three months, I will move to Orlando. I am passionate about studying Japanese again.

zhe shi wanmei shijian hui laile xuexi riwen. wo de xianggang de pengyou jilizhe wo. sange yue yihou, wo hui bandao Orlando. Wo reqing xuexi riwen zaici.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app