Mandarin Skype 481 中文

  •  
  • 84
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Nov 19, 2018 16:33
在Tampa租一间公寓是很贵。水包括在租。我有很多办法省钱。如果我不用灯,我关门它。我很少用空调。如果在公寓里热,我不穿上一个衬衫。

It is expensive to rent an apartment in Tampa. Water is included in the rent. I have many methods to save money. If I am not using the lights, I turn them off. I rarely use the airconditioner. If it is hot in the apartment, I won't wear a shirt.

zai tampa zu yijian gongyu shi hen gui. shui baokuo zai zu. wo you henduo banfa sheng qian. ruguo wo buyong deng, wo guanmen ta. wo hen shao yong kongtiao. ruguo zai gongyu li re, wo bu chuanshang yige chen shan.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app